Renovera

Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t.ex. lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens godkännande, t.ex. om Du vill ta ner en vägg eller dra nya rör i kök och badrum.

Ibland kan det också krävas bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten.

Kontakta alltid styrelsen innan Du sätter igång! Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när Du utför bullerstörande arbeten i lägenheten.

Lägenhetsinnehavarens ansvar i samband med renovering

Alla boende som låter utföra renoveringsarbeten i sin bostadsrätt är ytterst ansvariga för arbetets utförande och för de konsekvenser som kan uppstå till följd av renoveringen, såväl under arbetets gång som efter slutförande. Detta gäller oavsett om arbetet utförts i egen regi eller genom anlitad firma. I vissa fall behövs styrelsens godkännande av ändringar, men det är alltid är personen som utför renoveringen som bär huvudansvaret, trots godkännande från styrelsen.

Innan Du börjar renovera är det viktigt att Du är medveten om följande:

 • Bostadsrättshavaren som utför renoveringsarbete bär alltid det yttersta ansvaret för arbetets utförande såväl under arbetets gång som efter slutförande.
 • Annonsera renoveringen tydligt och i god tid i båda trappuppgångar. Respektera arbetstider och grannar.
 • Du får renovera lägenhetens ytskikt såsom målning, tapetsering, omläggning av golv eller utbyte av köksinredning utan styrelsens tillstånd.
 • Väsentliga ändringar skall godkännas av styrelsen. Detta inkluderar exempelvis rivning/ändring av bärande konstruktion, VVS, byte av ytskikt/tätskikt i badrum/toalett eller betydande förändring av planlösning. Konsultera gärna styrelsen om Du är osäker vad som gäller för din renovering.
 • Observera att fastigheten har s.k. mekanisk frånluft och att endast köksfläktar som fungerar med detta system är tillåtna (t.ex. ej kolfilter!).
 • Avstängning av vatten skall annonseras minst 1 vecka i förväg i båda trappuppgångar. Bokning av avstängning sker via Styrelsen, se kontaktuppgifter nedan eller i respektive trappuppgång.
 • Slutligen skall en slutbesiktning ske och protokoll skickas in till styrelsen för godkännande och arkivering.

Väsentliga ändringar kräver styrelsens godkännande

Enligt föreningens stadgar får bostadsrättshavaren inte göra någon väsentlig förändring i lägenheten utan tillstånd av styrelsen. Exempel på väsentliga ändringar är sådana som berör bärande konstruktioner, ventilation eller innebär ändring av ledning för vatten, värme eller avlopp. Anmäl alltid din renovering till styrelsen.

Åtgärder som kräver styrelsens tillstånd och även i vissa fall bygglov/bygganmälan är:

 • Ändring av bärande konstruktion (exempelvis håltagning i bärande vägg)
 • Ombyggnad av värmeledningar, vattenledningar, avloppsledningar, golvbrunn eller ventilation
 • El-installationer (ex. nytt elskåp eller nya elledningar som berör fastighetens ordinarie nät)
 • Byte av ytskikt/tätskikt i badrum/toalett
 • Installation av ny köksfläkt
 • Byte av ytterdörr eller fönster
 • Byggnad/ombyggnad av balkong

Vissa ändringar innebär att Du enligt plan- och byggförordningen måste göra en bygganmälan hos kommunens byggnadsnämnd. Ombyggnad av lägenhet som innefattar ingrepp i bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för vatten, ventilation, värme eller ingrepp i brandskydd kräver anmälan. Kontakta byggnadsnämnden om Du är osäker på om behöver göra en anmälan. För mer information se; Anmälan-Boverket och Anmälan-Stockholm stad.

Arbetstider och information till grannar

 • Det är mycket viktigt att respektera Dina grannar och störande arbeten skall minimeras så långt det är möjligt. Arbete som orsakar buller får endast pågå under följande tider: Vardagar 08.00–18.00, Helg 10.00–17.00.
 • Annonsera renoveringen tydligt i respektive trappuppgång i god tid innan start.
 • Om vatten eller el måste stängas av skall grannar informeras minst en vecka innan planerad avstängning.

Viktigt att veta vid renovering

 • Du måste kunna visa upp intyg om väggarnas kvalitet. Om det är osäkert om en vägg är bärande eller inte måste Du anlita en byggnadskonstruktör eller hämta in säkra uppgifter via stadsbyggnadsnämnden.
 • Ombyggnad av fastighetens gas- och vvs-system skall utföras fackmannamässigt av behörig installatör.
 • Ombyggnad eller andra ingrepp i elsystem får endast utföras av behörig elektriker. Ombyggnad som berör fastighetens stigarledning, elcentral eller det ordinarie nätet, måste först dokumenteras på ritning och godkännas av styrelsen.
 • Du som ägare kan välja att byta lägenhetsdörr. Föreningen ställer inga krav på dörren mer än på utsidans utseende. Dörren ska ha spegelprofilering. Den ska vara vit och ådermålas (se dörrarna på plan 4, p. 43).
 • Flera av ägarna som har bytt ut sina lägenhetsdörrar har valt och du beställt det från Secor, till självkostnadspris. I priset ingår ådermålning och montering. Läs mer på Secor hemsida: http://www.secor.se/kontakta-secor-ab.html
 • För att undvika framtida vattenskador, ska Du vid renovering i våtrum följa Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV), samt råd och anvisningar för vattenskadesäkert byggande enligt Golvbranschens våtrumskontroll (GVK). Notera att både GVK och BBV starkt avråder gör-det-självarbeten i våtrum, om man inte har mycket god kunskap och vana inom området!
 • Samtliga lägenheter har egen mekanisk frånluft via egen fläktmotor som är placerad bakom kryddhyllan ovanför spiskåpan. Fläktsystemet sköter lägenhetens ventilation via utsug från badrum, toalett, klädkammare och kök. Detta system är injusterat för hela fastigheten och det är därför viktigt att man alltid har en fungerande fläkt då det påverkar både ventilationen i den egna lägenheten samt övriga lägenheter i fastigheten.
 • Fläkten/spiskåpan måste passa till Enessen Essvent. Det finns flera olika spiskåpor som passar. Kryddhyllefläkt eller s.k. Alliance-fläktar fungerar, men kan ge för högt tryck vilket kan resultera i att matoset trycks ut i badrummen.
 • Viktigt att tänka på vid byte av spiskåpa eller annat ingrepp i ventilationen:
 • Tänk på att ventilationssystemet måste vara åtkomlig för inspektion/service, dock ska du som ägare rengöra den regelbundet.
 • Grundflödet i den nya anläggningen måste vara samma som i den gamla kåpan.
 • Du får inte på något vis sätta igen befintlig ventilation eller ändra till annan typ av ventilation. Det fungerar exempelvis inte att koppla in en kolfilterfläkt till detta system!.
 • Vid installation av ny fläkt kan man därför behöva byta kontakt till den som sitter på det gamla fläktsystemet (behörig elektriker bör göra detta). Viktigt är att spiskåpan inte har en egen fläkt, utan bara transformator.
 • Lägenhetsinnehavaren måste på egen bekostnad återställa felaktiga installationer/produkter

Exempel på tillåtna fläktar

 • Eessens egen Essvents exempelvis Essvents Villavent Spiskåpa F251-16-60.
 • Alliance fläktar. Franke, Cylinda och Groenje producerar olika modeller av Alliance fläktar som kan fungera. Se till att du anlitar en behörig elektriker som utför installationen. 

Byggavfall och städning

 • Det är Du som bostadsrättshavare som ansvarar för att ditt byggavfall forslas bort och att det städas efter Dig dagligen i gemensamma utrymmen.
 • Byggavfallet får inte läggas i föreningens nedstängda grovsoprum och inte heller belamra gemensamma utrymmen som trapphus, källargång eller innergård.
 • Byggavfall i ”Big Bag” får lämnas högst ett dygn på gatan, dock ej på trottoaren.
 • Se till att det hålls städat under hela renoveringstiden. Blir föreningen tvungen att boka extrastädning kommer denna kostnad att debiteras den boende som renoverar.